PostHeaderIcon 5.09.2011 - Okrągły Stół Szerokopasmowy w Warszawie (relacja)

W dniu 5 września 2011 r. miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu pt. Okrągły Stół Szerokopasmowy. Spotkanie otworzyła Pani Magdalena Gaj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, informując uczestników o stanie zaawansowania projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Ponadto, podkreśliła  konieczność współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową oraz przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. W tym celu, Ministerstwo Infrastruktury planuje wystąpić z inicjatywą podpisania otwartego porozumienia (memorandum), w celu skoordynowania i przyśpieszenia planowanych oraz aktualnie prowadzonych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Szczegóły tego przedsięwzięcia zostaną przedstawione w ciągu miesiąca.

Następnie, Pan Krzysztof Heller (InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba sp. j.) w swojej prezentacji przedstawił propozycję realizacji projektów, których celem jest budowa infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, w modelu generalnego wykonawcy.

Uczestnicy Okrągłego Stołu Szerokopasmowego przeprowadzili intensywną dyskusję dotyczącą prawnych możliwości realizacji inwestycji w oparciu o ten model. W trakcie dyskusji  Pani Małgorzata Olszewska, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury, podkreśliła gotowość Ministerstwa Infrastruktury do likwidowania barier formalno - prawnych w prowadzeniu inwestycji w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Kolejną prezentacją przedstawił Pan Krzysztof Witoń (Telekomunikacja Polska S.A.) przedstawiając szczegóły podpisanego w lipcu porozumienia pomiędzy Grupą Telekomunikacji Polskej S.A., Alcatel – Lucent Sp. z o.o. oraz HAWE S.A. Jednocześnie prelegent przedstawił propozycję współpracy  partnerów ww. inicjatywy przy realizacji Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Po prezentacji przeprowadzono ożywioną dyskusję, w trakcie której przedstawiciele Alcatel – Lucent Sp. z o.o., Hawe  S.A., Grupy Telekomunikacji Polskiej S.A. przedstawili szczegóły propozycji współpracy, możliwego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, a także wskazali na główne zagrożenia, związane z praktyczną realizacją budowy sieci na obszarze pięciu województw, zaangażowanych w Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Po przerwie, Pan Dariusz Gacoń omówił szczegółowo System Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), w którym gromadzone są zasoby informacyjne, pomocne w projektowaniu i budowie optymalnych rozwiązań systemów węzłowych i transmisyjnych. System ten przygotowano we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwem Infrastruktury.

Spotkanie podsumowała Pani Minister Magdalena Gaj, podkreślając konieczność szybkiej realizacji projektów, w kontekście dostępnych środków w ramach funduszy unijnych na lata 2007-2013 oraz ważność dostępu do szerokopasmowego Internetu dla społeczeństwa. Na zakończenie zaprosiła uczestników na kolejne spotkanie z cyklu Okrągły Stół Szerokopasmowy, które odbędzie się pod koniec września 2011r.