PostHeaderIcon Pierwsze rekomendacje Komitetu Sterującego szerokopasmowego Memorandum przyjęte

W dniu 26 września 2012 r. na swoim trzecim posiedzeniu Komitet Sterujący Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, przekazał jego Inicjatorowi (MAC) pierwsze rekomendacje dotyczące budowy sieci szerokopasmowych.

Prace Komitetu Sterującego oraz grup roboczych memorandum są szczególnie ważne w kontekście trwających prac nad programowaniem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Rekomendacje będą miały istotny wpływ na kształt nowych programów operacyjnych – powiedziała Pani Małgorzata Olszewska, Podsekretarz Stanu w MAC.

Pierwsze z nich, wypracowane w ramach grupy ds. finansowania projektów szerokopasmowych (Przewodniczący Grupy - Pan Piotr Marciniak), dotyczą zasad konkursu dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących budować sieci szerokopasmowe w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Rekomenduje się w nich m.in. rozwiązanie polegające na wprowadzeniu dodatkowej premii punktowej dla sieci bezprzewodowych realizowanych na obszarach słabo zaludnionych. Drugie rekomendacje, wypracowane w ramach grupy ds. procesów i barier inwestycyjnych (Przewodniczący Grupy – Pan Eugeniusz Gaca), dotyczą usprawnień i ułatwień w procesach inwestycyjnych dotyczących telekomunikacji (m. in. zmiany w prawie budowlanym, ustawie o drogach publicznych, ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

W trakcie spotkania omówiono i podsumowano uwagi Sygnatariuszy Memorandum dotyczące projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego - kompleksowego programu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce do 2020 r. Narodowy Plan Szerokopasmowy będzie bowiem określał narzędzia i działania dla realizacji celów Agendy Cyfrowej dla Europy w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Prezentacja ze spotkania dostępna jest tutaj.

Rekomendacje:

Rekomendacja grupy ds. barier prawnych

Rekomendacje grupy ds. finansowania

 Wszystkie informacje znajdą Państwo również na stronie memorandum.polskaszerokopasmowa.pl.